Badania Nieniszczące

i Diagnostyka

Badania Nieniszczące

i Diagnostyka

Nondestructive Testing and Diagnostics

Wskazówki dla autorów

 

 • Artykuł należy przygotować korzystając z formatki

 •  

 • Wraz z artykułem należy przesłać formularz zgłoszenia

 •  

 • Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie 10 stron, a komunikatu 1 – 4 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy i prawy – 2,5 cm.

 •  

 • Rysunki i tablice z ich tytułami winny być umieszczane w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi, np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny mieć wielkość umożliwiającą zmniejszenie rysunku do 30%. Obrazy powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 600 DPI.  Dodatkowo, oprócz obrazów umieszczonych w tekście  zaleca się wysłanie  obrazów w osobnych plikach (tif lub jpg).

 •  

 • Artykuł powinien zwierać: informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko, tytuł artykułu, streszczenie (do 1/3 strony), tekst podzielony na zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, spis literatury (bibliografię) numerowaną cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście.

 •  

 • Artykuły należy nadsyłać poprzez pocztę elektroniczną (tekst i pliki graficzne) wraz ze zgodą autorów na publikację artykułu w czasopiśmie, danymi teleadresowymi i afiliacją autorów na adres wydawnictwo@ptbnidt.pl

 •  

Nondestructive Testing and Diagnostics

Wydawca „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” Agenda Wydawnicza SIMP

www.bnid.pl      wydawnictwo@ptbnidt.pl       ISSN: 2451-4462      ISSN(online): 2543-7755