18 paź

Studium przypadków – badanie złączy austenitycznych na terminalu LNG

Marek Śliwowski

W referacie rozważono, w ramach studium przypadku, zadanie ultradźwiękowego badania doczołowych austenitycznych złączy spawanych na zbiornikach ciekłego gazu terminalu LNG, w zakresie średnic do DN 60 m oraz zakresie grubości 10 ÷ 40 mm.
Przedstawiono podstawowe problemy występujące przy ultradźwiękowym badaniu austenitycznych złączy spawanych o dużej grubości ziaren w spoinach. W ramach studium przypadku prześledzono dobór techniki badania – w oparciu o dostępną wiedzę, istniejące dokumenty normatywne i badania na reprezentatywnych próbkach złączy.
Zaprezentowano plan badania obwodowych złączy spawanych zbiorników austenitycznych z wykorzystaniem konwencjonalnego ultradźwiękowego systemu badawczego, opartego na technice wielogłowicowej. Omówiony został sposób nastawiania zakresu pomiarowego i czułości badania na reprezentatywnej próbce odniesienia w postaci spoiny austenitycznej z reflektorami referencyjnymi przewidzianymi dla każdej strefy przeszukiwania.
Przedstawiono również alternatywne nowoczesne rozwiązanie skanera z dwoma głowicami ultradźwiękowymi z podwójną matrycą phase-array typu PA DMA-TRL, współpracującymi z aparaturą sterującą lokalizacją i akwizycją wyników badania. Omówione zostały zalety nowoczesnej techniki badawczej.
Prezentowane studium przypadku jest przykładem sformułowania założeń do przygotowania procedury badania obiektu dla technicznie ważnego i odpowiedzialnego zadania badawczego – ocena zgodności z wymaganiami złączy austenitycznych w zbiornikach magazynowych ciekłego gazu LNG.

Marek Śliwowski, Studium przypadków – badanie złączy austenitycznych na terminalu LNG