18 paź

Numer 1-2/2016

W sieci pojawił się pierwszy numer czasopisma w wersji elektronicznej.
Można go pobrać stąd.

BNID 1-2 okładka

Artykuły recenzowane

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz, Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu

Terry Clausing, Thermography – Past, Present and Future

Gerd Dobmann, Probability of detection – the approach to combine probabilistic fracture mechanics with NDT – where we are ?

Uwe Ewert, Progress in Digital Industrial Radiology. Part I: Radiographic Techniques – Film Replacement and Backscatter Imaging

Mike Farley, JOINING UP THE WORLD OF NDT – the role of ICNDT in a changing world

Walenty Jasiński, Ocena trwałości resztkowej rur katalitycznych reformerów amoniaku badaniami NDT

Roger Lyon, A strategic overview of Non-Destructive Testing according to the European Federation of NDT

Neil R. Pearson, Steven Marshall, Wayne Woodhead, Alan Ashton, Radosław Boba, Use of water immersion UT techniques to assist with data capture

Philippe Rioux, Jonathan Turcotte, Philippe Cyr, True advancements for longitudinal weld pipe inspection in PA

Marek Śliwowski, Studium przypadków – badanie złączy austenitycznych na terminalu LNG

Qiang Tianpeng, Development of Non-destructive Testing Technology in China

Marta Wojas, Certyfikacja personelu NDT – zalecenia wytycznych EA 4/15 G:2015

18 paź

Certyfikacja personelu NDT – zalecenia wytycznych EA 4/15 G:2015

Marta Wojas

Laboratorium badań nieniszczących może być akredytowane lub uznane w oparciu o dokument odniesienia – EN ISO/IEC 17025. Dokument EA-4/15 G:2015 to wytyczne, które określają sposób realizacji wymagań EN ISO / IEC 17025. Wg EA-04/15, kompetencje personelu wykonującego NDT, niezależnie od formy zatrudnienia, powinny spełniać wymagania norm badań / specyfikacji klienta / przepisów, jeśli takie zostały określone. Jeśli nie, personel powinien posiadać ważne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodnie z EN ISO 9712 lub inną równoważną i być upoważniony przez pracodawcę do określonych czynności, w zakresie posiadanego certyfikatu. Nadzór i monitorowanie poprzez wewnętrzne i zewnętrzne badania porównawcze powinna sprawować osoba z 3. stopniem w każdej z metod NDT stosowanych w laboratorium. Określono minimalny zakres odpowiedzialności osoby nadzorującej z 3. stopniem.
W załącznikach A do E określono wskazówki odnośnie wzorcowania i / lub sprawdzania WPB z uwzględnieniem wymagań norm badań / specyfikacji własnych laboratorium albo klienta.
Załącznik F dotyczy zawartości procedury badania, a załącznik G to wytyczne odnośnie auditu wewnętrznego.

Marta Wojas, Certyfikacja personelu NDT – zalecenia wytycznych EA 4/15 G:2015

18 paź

Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz

W artykule zaproponowano użycie metody badań nieniszczących wykorzystującej fale elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu teraherców do inspekcji płyt włóknisto-cementowych. Opisano najczęściej pojawiające się w płytach wady materiałowe. Przeprowadzono pomiary płyt wadliwych i pełnowartościowych z zastosowaniem urządzenia wykorzystującego metodę terahercową. Wstępne badania potwierdziły przydatność zaproponowanej metody do badań płyt włóknisto-cementowych.

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz, Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu

18 paź

Rozwój technologii badań nieniszczących w Chinach

Qiang Tianpeng

Przedstawiono koncepcję trzech obszarów rozwoju technologii NDT w Chinach. Omówiono strukturę i liczebność personelu zatrudnionego w sektorze NDT oraz proces certyfikacji, akredytacji i standaryzacji w Chinach. Zakres stosowania technologii i wdrażania nowych rozwiązań NDT zaprezentowano na przykładzie procedur kontroli bieżącego stanu urządzeń ciśnieniowych i implementacji metody TOFD. W artykule przedstawiono także bieżący stan sektora produkcji i utrzymania oprzyrządowania NDT w Chinach, odnosząc się w tym do kategorii i właściwości wytwarzanych produktów, liczby przedsiębiorstw produkcyjnych i polityki przemysłowej. Na koniec odniesiono się do sektora badawczo-rozwojowego. Przedstawiono uniwersytety i instytuty naukowo-badawcze w Chinach, które prowadzą edukację i badania NDT. Omówiono obszary badawcze i specjalności akademickie liderów tworzących jednostki badawcze oraz koncepcję zaawansowanych rozwiązań NDT przyjmowaną przez chińskich uczonych. Ponadto przedstawiono obecny stan standardów badań nieniszczących, system zarządzania standaryzacją i liczbę norm NDT.

Qiang Tianpeng, Development of Non-destructive Testing Technology in China