Wskazówki dla autorów

Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie 10 stron, a komunikatu 1 – 4 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy i prawy – 2,5 cm.

Rysunki i tablice z ich tytułami winny być umieszczane w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi, np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny mieć wielkość umożliwiającą zmniejszenie rysunku do 30%.

Artykuł powinien zwierać: informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko, tytuł artykułu, streszczenie (do 1/3 strony), tekst podzielony na zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, spis literatury (bibliografię) numerowaną cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście.

Artykuły należy nadsyłać na płycie CD/DVD lub poprzez pocztę elektroniczną (tekst i pliki graficzne) wraz ze zgodą autorów na publikację artykułu w czasopiśmie, danymi teleadresowymi i afiliacją autorów.

Pliki do pobrania

 zgłoszenie publikacji

 templatka artykułu