01 Kwi

Numer 1-2/2017

Numer dostępny w prenumeracie

Pełna elektroniczna wersja numeru do pobrania stąd

Artykuły recenzowane

Yuriy Yaremenko, Ultraviolet irradiation hazard aspects and proactive ways of its impact reduction on personnel performing penetrant or magnetic particles testing

Uwe Ewert, Theobald Fuchs, Progress in Digital Industrial Radiology.  Part II: Computed tomography (CT)

Roman Gruca, Znaczenie kompetencji personelu NDT

Jim Costain, Neil R. Pearson, Matthew A. Boat, Radosław Boba, Możliwości współczesnych skanerów den zbiorników działających w oparciu o metodę strumienia rozproszenia pola magnetycznego

Tadeusz Morawski, Zapewnienie jakości spoin w konstrukcjach stalowych

Amadeusz Opas, Ryszard Pakos, Dobór liczby naświetlań w badaniach radiograficznych

Alexander Balitskii, Karol Franciszek Abramek, Małgorzata Mrozik, Tomasz Stoeck, Tomasz Osipowicz, Fuel injection influence at engine start-up moment on diagnostic parameter blow – by phenomenon

Alexander Balitskii, Ihor Ripey, Vasyl Garda, Jacek Eliasz, Application of technical diagnostic parameters for evaluation of serviceabilty forcible power plants high temperature pipelines

Sławomir Mackiewicz, Detektory promieniowania stosowane w cyfrowej radiografii bezpośredniej

20 Lis

Witamy

Witamy

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że władze Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) postanowiły rozpocząć wydawanie czasopisma naukowo-technicznego pt. “Badania Nieniszczące i Diagnostyka” PLISSN 2451-4462.

Czasopismo zawierać będzie materiały w języku polskim oraz angielskim i będzie dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej w internecie.

Odbiorcami czasopisma „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” są ośrodki naukowe i dydaktyczne oraz organizacje gospodarcze i ośrodki zagraniczne zainteresowane problematyką określoną w jego tytule.

W czasopiśmie „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”  będą publikowane oryginalne komunikaty i artykuły dotyczące:

  • metodologii badań,
  • certyfikacji w badaniach,
  • charakterystyki urządzeń, sprzętu, materiałów i systemów w badaniach nieniszczących,
  • diagnostyki,
  • szkoleń, przepisów i normalizacji,
  • praktyki badań w przemyśle i poradnictwa technicznego,
  • wydarzeń, karier zawodowych specjalistów i ich doświadczeń zawodowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zamieszczania materiałów promocyjnych w nowopowstałym czasopiśmie, którego pierwszy numer ukazał się w październiku br. Jego promocja odbyła się w czasie 45. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących w dniach 18 – 20 października 2016 roku w Kołobrzegu.

18 Paź

Numer 1-2/2016

W sieci pojawił się pierwszy numer czasopisma w wersji elektronicznej.
Można go pobrać stąd.

BNID 1-2 okładka

Artykuły recenzowane

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz, Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu

Terry Clausing, Thermography – Past, Present and Future

Gerd Dobmann, Probability of detection – the approach to combine probabilistic fracture mechanics with NDT – where we are ?

Uwe Ewert, Progress in Digital Industrial Radiology. Part I: Radiographic Techniques – Film Replacement and Backscatter Imaging

Mike Farley, JOINING UP THE WORLD OF NDT – the role of ICNDT in a changing world

Walenty Jasiński, Ocena trwałości resztkowej rur katalitycznych reformerów amoniaku badaniami NDT

Roger Lyon, A strategic overview of Non-Destructive Testing according to the European Federation of NDT

Neil R. Pearson, Steven Marshall, Wayne Woodhead, Alan Ashton, Radosław Boba, Use of water immersion UT techniques to assist with data capture

Philippe Rioux, Jonathan Turcotte, Philippe Cyr, True advancements for longitudinal weld pipe inspection in PA

Marek Śliwowski, Studium przypadków – badanie złączy austenitycznych na terminalu LNG

Qiang Tianpeng, Development of Non-destructive Testing Technology in China

Marta Wojas, Certyfikacja personelu NDT – zalecenia wytycznych EA 4/15 G:2015

18 Paź

Certyfikacja personelu NDT – zalecenia wytycznych EA 4/15 G:2015

Marta Wojas

Laboratorium badań nieniszczących może być akredytowane lub uznane w oparciu o dokument odniesienia – EN ISO/IEC 17025. Dokument EA-4/15 G:2015 to wytyczne, które określają sposób realizacji wymagań EN ISO / IEC 17025. Wg EA-04/15, kompetencje personelu wykonującego NDT, niezależnie od formy zatrudnienia, powinny spełniać wymagania norm badań / specyfikacji klienta / przepisów, jeśli takie zostały określone. Jeśli nie, personel powinien posiadać ważne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodnie z EN ISO 9712 lub inną równoważną i być upoważniony przez pracodawcę do określonych czynności, w zakresie posiadanego certyfikatu. Nadzór i monitorowanie poprzez wewnętrzne i zewnętrzne badania porównawcze powinna sprawować osoba z 3. stopniem w każdej z metod NDT stosowanych w laboratorium. Określono minimalny zakres odpowiedzialności osoby nadzorującej z 3. stopniem.
W załącznikach A do E określono wskazówki odnośnie wzorcowania i / lub sprawdzania WPB z uwzględnieniem wymagań norm badań / specyfikacji własnych laboratorium albo klienta.
Załącznik F dotyczy zawartości procedury badania, a załącznik G to wytyczne odnośnie auditu wewnętrznego.

Marta Wojas, Certyfikacja personelu NDT – zalecenia wytycznych EA 4/15 G:2015

18 Paź

Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz

W artykule zaproponowano użycie metody badań nieniszczących wykorzystującej fale elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu teraherców do inspekcji płyt włóknisto-cementowych. Opisano najczęściej pojawiające się w płytach wady materiałowe. Przeprowadzono pomiary płyt wadliwych i pełnowartościowych z zastosowaniem urządzenia wykorzystującego metodę terahercową. Wstępne badania potwierdziły przydatność zaproponowanej metody do badań płyt włóknisto-cementowych.

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz, Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu

18 Paź

Termografia – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Terry Clausing

Termografia podczerwona to jedna z najszybciej rozwijających się dziś technik inspekcyjnych. W artykule tym przedstawiono przegląd istniejących na rynku rozwiązań sprzętowych stosowanych w termografii podczerwonej. Zaprezentowano także najnowsze zapowiedzi nowych produktów oraz przedstawiano ścieżkę przyszłego rozwoju tej technologii.

Terry Clausing, Thermography – Past, Present and Future

18 Paź

Prawdopodobieństwo detekcji – podejście do łączenia probabilistycznej mechaniki pękania z NDT – gdzie jesteśmy ?

Gerd Dobmann

Praca ta przedstawia szczegółową dyskusję na temat różnych aspektów problematyki jednoczesnego wykorzystania metodyki opartej na mechanice pękania i technologii badań nieniszczących (NDT) do przeprowadzania oceny i predykcji uszkodzenia komponentów. W konsekwencji, przedstawiono oprogramowanie narzędziowe odnoszące się do koncepcji prawdopodobieństwa wykrycia (Probability of Detection– Probability of Sizing), które pozwalają na połączenie obu metodologii (mechaniki pękania i NDT) i działanie w ramach wspólnego podejścia. Praca przedstawia implementację w ramach oprogramowania podejścia, które umożliwia modelowanie i szczegółową symulację rzeczywistych sytuacji, przy uwzględnianiu wielu właściwości różnych materiałów używanych w praktyce.

Gerd Dobmann, Probability of detection – the approach to combine probabilistic fracture mechanics with NDT – where we are ?

18 Paź

Postępy w cyfrowej radiologii przemysłowej. Część I: Techniki radiograficzne – sukcesor błony i obrazowanie rozproszone wstecznie

Uwe Ewert

Podobnie jak w przypadku fotografii cyfrowej tak i w cyfrowej radiografii przemysłowej nastąpiły poważne zmiany. Publikacja składa się z 3 części.
Część 1.: Zastąpienie techniki analogowej i obrazowanie metodą rozproszenia wstecznego. Radiografia komputerowa z zastosowaniem ekranów luminoforowych (płyt obrazowych) zastępuje błony. Cyfrowe detektory radiograficzne DDA umożliwiają uzyskanie ponadprzeciętnego wzrostu czułości kontrastowej w stosunku do błony. Zwiększona czułość detektorów cyfrowych umożliwia wykorzystanie radiografii do określenia rozmiarów obiektów i przeprowadzenia testów funkcjonalnych, zastępując obsługę ręczną. Pomiar cyfrowy grubości ścianki i procesu korozji rozwinął się znacząco w przemyśle petrochemicznym. Detektory działające w trybie zliczania fotonów z dyskryminacją energetyczną, stosowane do 300 kV umożliwiają większą, dynamiczną rozróżnialność grubości i rodzaju materiału (akwizycja synchroniczna). Techniki związane z rozpraszaniem wstecznym promieniowania X zostały zastosowane w aplikacjach z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony, w których źródło i detektor musiały znajdować się po tej samej stronie. Omawiane systemy obrazowania zostały również po raz pierwszy zastosowane do testowania kompozytów węglowych w przemyśle lotniczym. Modelowanie numeryczne zjawisk fizycznych związanych z radiografią jest wykorzystywane w projektowaniu optyki rentgenowskiej, opracowywaniu procedur kontroli materiałów i szkoleniach RT.
Część 2: Tomografia komputerowa (CT)
Część 3: Mikroradiografia i mikrotomografia komputerowa

Uwe Ewert, Progress in Digital Industrial Radiology. Part I: Radiographic Techniques – Film Replacement and Backscatter Imaging

18 Paź

Wstępując do świata badań nieniszczących – rola ICNDT w zmieniającym się świecie

Mike Farley

ICNDT i jej Oddziały tworzą unikalną sieć wielostronnej współpracy między Towarzystwami Badań Nieniszczących (BN), oddaną rozwojowi nauki i praktyki NDT dla dobra światowej społeczności. Wraz z tym jak badania nieniszczące i przemysł, który im służy, stają się bardziej globalne, znaczenie międzynarodowej współpracy wzrasta, a ICNDT i jej Oddziały stają się ważniejsze. Poszczególne narodowe Towarzystwa Badań Nieniszczących odgrywają istotną rolę i działając wspólnie mają znacząco większy wpływ, niż gdyby działały indywidualnie.

Mike Farley, JOINING UP THE WORLD OF NDT – the role of ICNDT in a changing world

18 Paź

Ocena trwałości resztkowej rur katalitycznych reformerów amoniaku badaniami NDT

Walenty Jasiński

W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności mikrostruktury i właściwości staliwa rur katalitycznych w warunkach reformingu parowego. Wzrastające ceny rur katalitycznych doprowadziły do analizy możliwości przedłużenia czasu eksploatacji rur powyżej projektowej trwałości 100000 h. Zwiększenie czasu i temperatury eksploatacji powoduje koalescencję i koagulację węglików wtórnych, a tym samym zmniejszenie odporności na pełzanie stopu. Obecnie brak jest jednoznacznej i powszechnie stosowanej metody oceny stopnia degradacji mikrostruktury i właściwości staliwa rur katalitycznych. Niszczące metody badań rur katalitycznych sprowadzają sie zwykle do oceny metalograficznej efektów procesu pełzania, tzn. objętości względnej i rozmieszczenie mikropustek na przekroju ścianek rur, a także ocenę właściwości mechanicznych staliwa. Metody te dają na ogół jednoznaczną ocenę ale wymagają demontażu rur do badań i zastąpienie ich nowymi. Wykorzystując opracowane równania regresji wykazujące istotną statystycznie zależność właściwości mechanicznych (Rm, A5, KCU2) od parametrów eksploatacyjnych reformera (PLM, σ) i twardości HB staliwa IN 519, wykazano możliwość zastosowania badań nieniszczących do oceny stopnia degradacji staliwa rur katalitycznych.

Walenty Jasiński, Ocena trwałości resztkowej rur katalitycznych reformerów amoniaku badaniami NDT