18 paź

Prawdziwy postęp w inspekcji spoin wzdłużnych wykonanych w pozycji PA na rurach

Philippe Rioux, Jonathan Turcotte, Philippe Cyr

Badania metodą Phased Array elementów zakrzywionych stanowią techniczne wyzwanie. Ocena wzdłużnych połączeń spawanych rur o małych średnicach oraz o dużych grubościach ścianki jest trudna do zrealizowania za pomocą aktualnie popularnych narzędzi, ponieważ są one dedykowane głównie do powierzchni płaskich. To często prowadzi do błędnej oceny lokalizacji i rozmiaru wad. Ponadto w tych warunkach prawidłowa interpretacja S-skanów jest bardzo trudna. Próby brania pod uwagę korekty efektu odbicia od wypukłej powierzchni nie są zazwyczaj skuteczne i trudne do stosowania przez operatorów. Typowe narzędzia pozwalające nakładanie na ekran szkicu przekroju złącza są zupełnie niepraktyczne.
Ten artykuł przedstawia zupełnie nowe podejście do badania szwów na rurach lub bardziej ogólnie na elementach zakrzywionych. Ta nowa metoda zmienia wszystkie aspekty tradycyjnego wdrożenia. Począwszy od ogniskowania wiązki, które pozwala inspektorowi definiować szczególne punkty w obszarach istotnych ze względu na cel badania. W dalszej kolejności pokazuje plan skanowania w 3D wraz z rzeczywistymi i chwilowymi wskazaniami (live data) w celu interpretacji i identyfikacji wad. Generowane są również obrazy A-skan, które umożliwiają ocenę i dokładne pomiary. Trzeba podkreślić, że końcowy wynik inspekcji zależy od prawidłowego skalowania i dlatego ten problem jest zauważony i realizowany również przez oprogramowanie aparatu.

Philippe Rioux, Jonathan Turcotte, Philippe Cyr, True advancements for longitudinal weld pipe inspection in PA

18 paź

Studium przypadków – badanie złączy austenitycznych na terminalu LNG

Marek Śliwowski

W referacie rozważono, w ramach studium przypadku, zadanie ultradźwiękowego badania doczołowych austenitycznych złączy spawanych na zbiornikach ciekłego gazu terminalu LNG, w zakresie średnic do DN 60 m oraz zakresie grubości 10 ÷ 40 mm.
Przedstawiono podstawowe problemy występujące przy ultradźwiękowym badaniu austenitycznych złączy spawanych o dużej grubości ziaren w spoinach. W ramach studium przypadku prześledzono dobór techniki badania – w oparciu o dostępną wiedzę, istniejące dokumenty normatywne i badania na reprezentatywnych próbkach złączy.
Zaprezentowano plan badania obwodowych złączy spawanych zbiorników austenitycznych z wykorzystaniem konwencjonalnego ultradźwiękowego systemu badawczego, opartego na technice wielogłowicowej. Omówiony został sposób nastawiania zakresu pomiarowego i czułości badania na reprezentatywnej próbce odniesienia w postaci spoiny austenitycznej z reflektorami referencyjnymi przewidzianymi dla każdej strefy przeszukiwania.
Przedstawiono również alternatywne nowoczesne rozwiązanie skanera z dwoma głowicami ultradźwiękowymi z podwójną matrycą phase-array typu PA DMA-TRL, współpracującymi z aparaturą sterującą lokalizacją i akwizycją wyników badania. Omówione zostały zalety nowoczesnej techniki badawczej.
Prezentowane studium przypadku jest przykładem sformułowania założeń do przygotowania procedury badania obiektu dla technicznie ważnego i odpowiedzialnego zadania badawczego – ocena zgodności z wymaganiami złączy austenitycznych w zbiornikach magazynowych ciekłego gazu LNG.

Marek Śliwowski, Studium przypadków – badanie złączy austenitycznych na terminalu LNG

18 paź

Rozwój technologii badań nieniszczących w Chinach

Qiang Tianpeng

Przedstawiono koncepcję trzech obszarów rozwoju technologii NDT w Chinach. Omówiono strukturę i liczebność personelu zatrudnionego w sektorze NDT oraz proces certyfikacji, akredytacji i standaryzacji w Chinach. Zakres stosowania technologii i wdrażania nowych rozwiązań NDT zaprezentowano na przykładzie procedur kontroli bieżącego stanu urządzeń ciśnieniowych i implementacji metody TOFD. W artykule przedstawiono także bieżący stan sektora produkcji i utrzymania oprzyrządowania NDT w Chinach, odnosząc się w tym do kategorii i właściwości wytwarzanych produktów, liczby przedsiębiorstw produkcyjnych i polityki przemysłowej. Na koniec odniesiono się do sektora badawczo-rozwojowego. Przedstawiono uniwersytety i instytuty naukowo-badawcze w Chinach, które prowadzą edukację i badania NDT. Omówiono obszary badawcze i specjalności akademickie liderów tworzących jednostki badawcze oraz koncepcję zaawansowanych rozwiązań NDT przyjmowaną przez chińskich uczonych. Ponadto przedstawiono obecny stan standardów badań nieniszczących, system zarządzania standaryzacją i liczbę norm NDT.

Qiang Tianpeng, Development of Non-destructive Testing Technology in China