18 paź

Numer 1-2/2016

W sieci pojawił się pierwszy numer czasopisma w wersji elektronicznej.
Można go pobrać stąd.

BNID 1-2 okładka

Artykuły recenzowane

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz, Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu

Terry Clausing, Thermography – Past, Present and Future

Gerd Dobmann, Probability of detection – the approach to combine probabilistic fracture mechanics with NDT – where we are ?

Uwe Ewert, Progress in Digital Industrial Radiology. Part I: Radiographic Techniques – Film Replacement and Backscatter Imaging

Mike Farley, JOINING UP THE WORLD OF NDT – the role of ICNDT in a changing world

Walenty Jasiński, Ocena trwałości resztkowej rur katalitycznych reformerów amoniaku badaniami NDT

Roger Lyon, A strategic overview of Non-Destructive Testing according to the European Federation of NDT

Neil R. Pearson, Steven Marshall, Wayne Woodhead, Alan Ashton, Radosław Boba, Use of water immersion UT techniques to assist with data capture

Philippe Rioux, Jonathan Turcotte, Philippe Cyr, True advancements for longitudinal weld pipe inspection in PA

Marek Śliwowski, Studium przypadków – badanie złączy austenitycznych na terminalu LNG

Qiang Tianpeng, Development of Non-destructive Testing Technology in China

Marta Wojas, Certyfikacja personelu NDT – zalecenia wytycznych EA 4/15 G:2015

18 paź

Certyfikacja personelu NDT – zalecenia wytycznych EA 4/15 G:2015

Marta Wojas

Laboratorium badań nieniszczących może być akredytowane lub uznane w oparciu o dokument odniesienia – EN ISO/IEC 17025. Dokument EA-4/15 G:2015 to wytyczne, które określają sposób realizacji wymagań EN ISO / IEC 17025. Wg EA-04/15, kompetencje personelu wykonującego NDT, niezależnie od formy zatrudnienia, powinny spełniać wymagania norm badań / specyfikacji klienta / przepisów, jeśli takie zostały określone. Jeśli nie, personel powinien posiadać ważne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodnie z EN ISO 9712 lub inną równoważną i być upoważniony przez pracodawcę do określonych czynności, w zakresie posiadanego certyfikatu. Nadzór i monitorowanie poprzez wewnętrzne i zewnętrzne badania porównawcze powinna sprawować osoba z 3. stopniem w każdej z metod NDT stosowanych w laboratorium. Określono minimalny zakres odpowiedzialności osoby nadzorującej z 3. stopniem.
W załącznikach A do E określono wskazówki odnośnie wzorcowania i / lub sprawdzania WPB z uwzględnieniem wymagań norm badań / specyfikacji własnych laboratorium albo klienta.
Załącznik F dotyczy zawartości procedury badania, a załącznik G to wytyczne odnośnie auditu wewnętrznego.

Marta Wojas, Certyfikacja personelu NDT – zalecenia wytycznych EA 4/15 G:2015

18 paź

Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz

W artykule zaproponowano użycie metody badań nieniszczących wykorzystującej fale elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu teraherców do inspekcji płyt włóknisto-cementowych. Opisano najczęściej pojawiające się w płytach wady materiałowe. Przeprowadzono pomiary płyt wadliwych i pełnowartościowych z zastosowaniem urządzenia wykorzystującego metodę terahercową. Wstępne badania potwierdziły przydatność zaproponowanej metody do badań płyt włóknisto-cementowych.

Tomasz Chady, Krzysztof Schabowicz, Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem terahercowej spektroskopii w dziedzinie czasu

18 paź

Termografia – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Terry Clausing

Termografia podczerwona to jedna z najszybciej rozwijających się dziś technik inspekcyjnych. W artykule tym przedstawiono przegląd istniejących na rynku rozwiązań sprzętowych stosowanych w termografii podczerwonej. Zaprezentowano także najnowsze zapowiedzi nowych produktów oraz przedstawiano ścieżkę przyszłego rozwoju tej technologii.

Terry Clausing, Thermography – Past, Present and Future

18 paź

Prawdopodobieństwo detekcji – podejście do łączenia probabilistycznej mechaniki pękania z NDT – gdzie jesteśmy ?

Gerd Dobmann

Praca ta przedstawia szczegółową dyskusję na temat różnych aspektów problematyki jednoczesnego wykorzystania metodyki opartej na mechanice pękania i technologii badań nieniszczących (NDT) do przeprowadzania oceny i predykcji uszkodzenia komponentów. W konsekwencji, przedstawiono oprogramowanie narzędziowe odnoszące się do koncepcji prawdopodobieństwa wykrycia (Probability of Detection– Probability of Sizing), które pozwalają na połączenie obu metodologii (mechaniki pękania i NDT) i działanie w ramach wspólnego podejścia. Praca przedstawia implementację w ramach oprogramowania podejścia, które umożliwia modelowanie i szczegółową symulację rzeczywistych sytuacji, przy uwzględnianiu wielu właściwości różnych materiałów używanych w praktyce.

Gerd Dobmann, Probability of detection – the approach to combine probabilistic fracture mechanics with NDT – where we are ?

18 paź

Postępy w cyfrowej radiologii przemysłowej. Część I: Techniki radiograficzne – sukcesor błony i obrazowanie rozproszone wstecznie

Uwe Ewert

Podobnie jak w przypadku fotografii cyfrowej tak i w cyfrowej radiografii przemysłowej nastąpiły poważne zmiany. Publikacja składa się z 3 części.
Część 1.: Zastąpienie techniki analogowej i obrazowanie metodą rozproszenia wstecznego. Radiografia komputerowa z zastosowaniem ekranów luminoforowych (płyt obrazowych) zastępuje błony. Cyfrowe detektory radiograficzne DDA umożliwiają uzyskanie ponadprzeciętnego wzrostu czułości kontrastowej w stosunku do błony. Zwiększona czułość detektorów cyfrowych umożliwia wykorzystanie radiografii do określenia rozmiarów obiektów i przeprowadzenia testów funkcjonalnych, zastępując obsługę ręczną. Pomiar cyfrowy grubości ścianki i procesu korozji rozwinął się znacząco w przemyśle petrochemicznym. Detektory działające w trybie zliczania fotonów z dyskryminacją energetyczną, stosowane do 300 kV umożliwiają większą, dynamiczną rozróżnialność grubości i rodzaju materiału (akwizycja synchroniczna). Techniki związane z rozpraszaniem wstecznym promieniowania X zostały zastosowane w aplikacjach z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony, w których źródło i detektor musiały znajdować się po tej samej stronie. Omawiane systemy obrazowania zostały również po raz pierwszy zastosowane do testowania kompozytów węglowych w przemyśle lotniczym. Modelowanie numeryczne zjawisk fizycznych związanych z radiografią jest wykorzystywane w projektowaniu optyki rentgenowskiej, opracowywaniu procedur kontroli materiałów i szkoleniach RT.
Część 2: Tomografia komputerowa (CT)
Część 3: Mikroradiografia i mikrotomografia komputerowa

Uwe Ewert, Progress in Digital Industrial Radiology. Part I: Radiographic Techniques – Film Replacement and Backscatter Imaging

18 paź

Wstępując do świata badań nieniszczących – rola ICNDT w zmieniającym się świecie

Mike Farley

ICNDT i jej Oddziały tworzą unikalną sieć wielostronnej współpracy między Towarzystwami Badań Nieniszczących (BN), oddaną rozwojowi nauki i praktyki NDT dla dobra światowej społeczności. Wraz z tym jak badania nieniszczące i przemysł, który im służy, stają się bardziej globalne, znaczenie międzynarodowej współpracy wzrasta, a ICNDT i jej Oddziały stają się ważniejsze. Poszczególne narodowe Towarzystwa Badań Nieniszczących odgrywają istotną rolę i działając wspólnie mają znacząco większy wpływ, niż gdyby działały indywidualnie.

Mike Farley, JOINING UP THE WORLD OF NDT – the role of ICNDT in a changing world

18 paź

Ocena trwałości resztkowej rur katalitycznych reformerów amoniaku badaniami NDT

Walenty Jasiński

W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności mikrostruktury i właściwości staliwa rur katalitycznych w warunkach reformingu parowego. Wzrastające ceny rur katalitycznych doprowadziły do analizy możliwości przedłużenia czasu eksploatacji rur powyżej projektowej trwałości 100000 h. Zwiększenie czasu i temperatury eksploatacji powoduje koalescencję i koagulację węglików wtórnych, a tym samym zmniejszenie odporności na pełzanie stopu. Obecnie brak jest jednoznacznej i powszechnie stosowanej metody oceny stopnia degradacji mikrostruktury i właściwości staliwa rur katalitycznych. Niszczące metody badań rur katalitycznych sprowadzają sie zwykle do oceny metalograficznej efektów procesu pełzania, tzn. objętości względnej i rozmieszczenie mikropustek na przekroju ścianek rur, a także ocenę właściwości mechanicznych staliwa. Metody te dają na ogół jednoznaczną ocenę ale wymagają demontażu rur do badań i zastąpienie ich nowymi. Wykorzystując opracowane równania regresji wykazujące istotną statystycznie zależność właściwości mechanicznych (Rm, A5, KCU2) od parametrów eksploatacyjnych reformera (PLM, σ) i twardości HB staliwa IN 519, wykazano możliwość zastosowania badań nieniszczących do oceny stopnia degradacji staliwa rur katalitycznych.

Walenty Jasiński, Ocena trwałości resztkowej rur katalitycznych reformerów amoniaku badaniami NDT

18 paź

Strategiczny przegląd Badań Nieniszczących według Europejskiej Federacji NDT

Roger Lyon

W artykule przedstawiono obecną strukturę Międzynarodowego Komitetu NDT oraz grup regionalnych Europejskiej Federacji NDT założonych w 1990 roku. EFNDT zaproponowała reorganizację ICNDT i federacji regionalnych na każdym poziomie dla lepszej koordynacji działań. W celu promowania uczciwości i bezpieczeństwa w Europie, istotne jest, żeby organizacje członkowskie EFNDT zobowiązały się do wspierania i promowania zasad Kodeksu Etyki EFNDT aby stworzyć wyższy poziom zaufania i pozytywnego postrzegania badań nieniszczących. EFNDT jest obecnie zarządzana przez Prezesa, Wiceprezesa i ośmiu innych demokratycznie wybranych przez Walne Zgromadzenie EFNDT, członków tworzących Zarząd. Istotne jest, aby Zarząd, 22 organizacje członkowskie oraz 7 członków stowarzyszonych mogli się skutecznie komunikować w celu opracowania spójnej oferty produktów i usług NDT. W zakresie normalizacji kluczową procedurą EFNDT jest wielostronna umowa o uznawaniu (MRA), sprzyjająca spójności personelu. Systemy certyfikacji prowadzone przez jednostki certyfikujące, nominowane przez krajowe towarzystwa NDT ułatwią prowadzenie procesu wzajemnego uznania i akceptacji świadectw kwalifikacji na skalę światową. Współpraca firm NDT w różnych krajach europejskich będzie promować koherencję globalną oraz ułatwi wymianę wiedzy i umiejętności dla wzajemnych pożytków. Kształcenie i szkolenia są również kluczowymi elementami międzynarodowej współpracy i spójności. EFNDT rozważa obecnie tworzenie dokumentów dotyczących wymagań dla ośrodków szkoleniowych i definiowanie poziomów doskonałości. Wielka Brytania przeszła transformację w zakresie organizacji praktyk zawodowych, w szczególności staży w obszarze badań nieniszczących. EFNDT rozważa możliwość stworzenia europejskich ram programu praktyk dla NDT. Personel NDT w Europie ma obowiązek promowania badań nieniszczących jako kluczowej umiejętności inżynierii co w efekcie pomoże zmniejszyć ryzyko groźnych zdarzeń, prowadzić bezpiecznie produkcję i chronić życie ludzkie.

Roger Lyon, A strategic overview of Non-Destructive Testing according to the European Federation of NDT

18 paź

Wykorzystanie technik zanurzeniowych UT dla optymalizacji akwizycji danych

Neil R. Pearson, Steven Marshall, Wayne Woodhead, Alan Ashton, Radosław Boba

Określenie stanu dużych stalowych elementów takich jak zbiorniki magazynowe, rurociągi oraz zbiorniki ciśnieniowe to złożone zadanie. Firma Silverwing UK LTD opracowała system inspekcji oparty na technice zanurzeniowej UT (badania ultradźwiękowe), który umożliwia akwizycję, zarządzanie danymi oraz generowanie raportów nawet dla bardzo dużych ilości danych, od gigabajtów do nawet terabajtów, otrzymanych podczas badania jednej instalacji. W artykule dokonano oceny wydajności inspekcji na etapie akwizycji danych oraz przedstawiono przykłady przetwarzania różnych ilości danych oraz sposoby optymalizacji procesu inspekcji, na czym zyskają zarówno firmy przeprowadzające inspekcję, inżynierowie odpowiedzialni za stan techniczny oraz właściciele elementów poddawanych inspekcji.

Neil R. Pearson, Steven Marshall, Wayne Woodhead, Alan Ashton, Radosław Boba, Use of water immersion UT techniques to assist with data capture